قرارداد باشگاه های فوتبال با بازیکنان دپارتمان آمآی تی فوتبال